بانوان کارآفرین را بشناسیم

بانو چه خبر

اعجاز دستان

اعجاز دستان

بانوی کارآفرین سراوانی که مادرزاد از گردن به پایین فلج است و سی سال سن دارد با دست هایی که فقط از مچ تا انگشتان حرکت دارند جواهر دوزی های بسیار زیبایی... ادامه مطالب