فرآوری و تولید

استان ها

صدور مجوز احداث کارخانه روغن کشی کلزا در ایلام

مجوز احداث کارخانه روغن کشی کلزا در ایلام  صادر شد، مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی این استان اعلام کرد: ظرفیت احداث کارخانه تولید و فرآروی دانه روغنی کلزا در این استان وجود دارد و مجوز آن صادر شده است. به گزارش ایرنا، اصغر باباخانی روز دوشنبه اظهار داشت: به همین منظ... ادامه مطالب

ذخیره سازی و خدمات

مدیریت

اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان رشت

کافه کشاورز: در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻧﻘﺶ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی، اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک در ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑ... ادامه مطالب