فرآوری و تولید

ذخیره سازی و خدمات

مدیریت

9 روند نوآوری کشاورزی در سال 2021

نوآوری های کشاورزی، تاثیر شگرفی در صنعت کشاورزی به دنبال دارند، از سویی سه فناوری بزرگ دیجیتالی سازی، اینترنت اشیا و پایداری، بیش از چند سال است که بسیاری از صنایع را هدایت می‌کنند. با این ‌وجود، فناوری‌ها و انواع حساسیت‌ها نسبت به مسائل سبز بیش ازآنچه تصور می‌شود، مورد... ادامه مطالب

درجه بندی و بسته بندی